Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Marsage praktijk voor Mens en Dier, gevestigd aan Atalanta 195,3892 EG Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marja van Campenhout is de Functionaris Gegevensbescherming van Marsage praktijk voor Mens en Dier    zij is te bereiken via marja@marsage.nl website http://marsage.nl mobiel telefoonnr: 0620803549

Persoonsgegevens die ik verwerk

Marsage praktijk voor Mens en Dier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u of uw hond gebruik maakt van mijn dienst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam,  Adresgegevens

– Telefoonnummer,  E-mailadres

Marsage praktijk voor Mens en Dier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling middels het softwarepakket informeronline.nl (https://secure.informer.eu/)

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Marsage praktijk voor Mens en Dier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marsage praktijk voor Mens en Dier verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken. Dit verzoek kunt u e-mailen naar info@marsage.nl.

Marsage praktijk voor Mens en Dier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Marsage praktijk voor Mens en Dier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marsage.nl